3600S-1-103

咨询在线客服

系列 : 3600 电阻值 : 10 kOhms 功率(W) : 1.5W 容差 : ±5% 调节类型 : 旋转 字符数 : 10 大小/尺寸 : 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 包装 : 散装 零件状态 : 停產

3600S-1-501

咨询在线客服

系列 : 3600 电阻值 : 500 Ohms 功率(W) : 1.5W 容差 : ±5% 调节类型 : 旋转 字符数 : 10 大小/尺寸 : 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 包装 : 散装 零件状态 : 停產

3681S-1-103L

¥104.38

系列 : 3680 电阻值 : 10 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 1 大小/尺寸 : 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3681S-1-104L

咨询在线客服

系列 : 3680 电阻值 : 100 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 1 大小/尺寸 : 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3682S-1-102L

¥141.69

系列 : 3680 电阻值 : 1 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 2 大小/尺寸 : 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3682S-1-103L

¥127.53

系列 : 3680 电阻值 : 10 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 2 大小/尺寸 : 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3682S-1-104L

¥141.69

系列 : 3680 电阻值 : 100 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 2 大小/尺寸 : 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3682S-1-105L

¥134.38

系列 : 3680 电阻值 : 1 MOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 2 大小/尺寸 : 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3682S-1-203L

咨询在线客服

系列 : 3680 电阻值 : 20 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 2 大小/尺寸 : 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3682S-1-502L

¥134.38

系列 : 3680 电阻值 : 5 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 2 大小/尺寸 : 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3683S-1-102L

¥196.45

系列 : 3680 电阻值 : 1 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 3 大小/尺寸 : 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售

3683S-1-103L

¥167.68

系列 : 3680 电阻值 : 10 kOhms 功率(W) : 2W 容差 : ±3% 调节类型 : 按钮 字符数 : 3 大小/尺寸 : 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 包装 : 散装 零件状态 : 在售