11440-1B

¥119.04

系列 : - 制造商 : O.C. White Co. 类型 : 安装,边缘支架式 臂长 : - 基底尺寸 : - 零件状态 : 在售

11460

¥76.56

系列 : - 制造商 : O.C. White Co. 类型 : 安装,边缘支架式 臂长 : - 基底尺寸 : - 零件状态 : 在售

11460-B

¥80.72

系列 : - 制造商 : O.C. White Co. 类型 : 安装,边缘支架式 臂长 : - 基底尺寸 : - 零件状态 : 在售

13001

咨询在线客服

系列 : LM-1 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 41.0"(1041.4mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13003

咨询在线客服

系列 : LM-2 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 25.0"(635.0mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13051

咨询在线客服

系列 : LM-1 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 41.0"(1041.4mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13052

咨询在线客服

系列 : LM-1 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 41.0"(1041.4mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13054

咨询在线客服

系列 : LM-1 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 41.0"(1041.4mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13055

咨询在线客服

系列 : LM-1 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 41.0"(1041.4mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13102

咨询在线客服

系列 : LM-2 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 25.0"(635.0mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13104

咨询在线客服

系列 : LM-2 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 25.0"(635.0mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產

13106

咨询在线客服

系列 : LM-2 制造商 : Luxo 类型 : 臂杆,关节式 臂长 : 25.0"(635.0mm) 基底尺寸 : - 零件状态 : 停產